10 Basic kúskov,ktoré MUST HAVE

2. srpna 2018 v 18:41 | Di |  My Outfits
Aj ty máš kaž­do­dennú di­lemu, kedy si ne­máš čo ob­liecť?
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt macarons fashion we heart it

Správny šat­ník by mál stáť na zá­klad­ných pi­lie­roch, o ktoré sa mô­žeš vždy oprieť. Tieto dô­le­žité kúsky ťa za­chrá­nia vždy, keď ne­vieš, čo na seba.

Ko­ženka

Ko­ženka je must-have kús­kom, ktorý by si roz­hodne mala mať v šat­níku. Skvelé na nej je to, že ju mô­žeš kom­bi­no­vať so špor­to­vým a aj ele­gant­ným out­fi­tom. Vy­be­raj si však ko­ženku uvá­žene a rad­šej zain­ves­tuj do kva­lit­ného kúsku, inak sa ti lacná koža na nej po jed­nej se­zóne vy­šú­cha.

Skinny je­ans

Skinny je­ansy sú presne ten typ kúsku, že keď ne­vieš čo na seba, zvoľ si dobre pad­núce je­ansy, pre­tože sa ne­ho­vorí na­darmo, že dobré rifle sú zá­kla­dom skve­lého ou­fitu. Už je dávno z módy fa­rebná va­riá­cia, preto si vy­ber kla­sické modré či čierne.

Ca­mel Coat

Alebo teda "ťaví ka­bát". Áno, ka­bát ťa­vej farby sa hodí snáď ku všet­kému. Mô­žeš ho pre­vet­rať už na je­seň k pol­to­pán­kam, mô­žeš ho kom­bi­no­vať s ruk­sa­kom, ro­lá­kom, ka­bel­kou či do­konca te­nis­kami. Vý­ber je už na­ozaj len na tebe.

Kla­sické tričko

Alebo tričko, ktoré máš veľmi rada. Je jedno, či je to tvoja ob­ľú­bená ka­pela, vý­rok alebo tvár tvo­jej ob­ľú­be­nej osob­nosti, mať kva­litné tričko je na­ozaj zá­klad.

Biela blúzka

O bie­lej blúzke sa ho­vorí, že ak ne­máš čo na seba, daj si bielu blúzku. Tento kla­sický kú­sok vieš skom­bi­no­vať na­ozaj s ho­ci­čím od ri­fiel, cez pol­to­pánky, te­nisky či sukne a mô­žeš ho vy­užiť či už do práce alebo do školy.

Sako

Sako už nie je len zá­le­ži­tosť vý­znam­ných uda­lostí či skú­šok v škole. Tento kú­sok sa dá kom­bi­no­vať s rif­lami či so suk­ňami alebo te­nis­kami na každý deň. Ak ho dobre skom­bi­nu­ješ, vy­tvo­ríš po­hodlný, no zá­ro­veň ele­gantný look. Je len na tebe, či dáš pred­nosť kla­sic­kému čier­nemu alebo vy­skú­šaš pá­si­kavé alebo fa­rebné.

Kla­sické lo­dičky

Aj keď možno nie si veľ­kou fa­nú­šič­kou opät­kov, ni­kdy ne­vieš, kedy sa ti zídu a preto je fajn si za­ob­sta­rať kla­sické lo­dičky, ktoré bu­deš mi­lo­vať.

Trench­coat

Ne­star­núca kla­sika, ktorú vy­ťa­hu­jeme zo šat­ní­kov hlavne v pre­chod­nom ob­dobí a bude vždy vy­ze­rať dobre. Hodí sa na­ozaj ku všet­kému a pre­slá­vila ho najmä v 50. ro­koch naša ob­ľú­bená Aud­rey Hep­burn.

Kva­litná taška

Je len na tebe, či dá­vaš pred­nosť cross­body ka­bel­kám, veľ­kým taš­kám alebo ruk­sa­kom, no ni­kdy ne­pod­ce­ňuj tento kú­sok. Keďže je veľmi prak­tický a často vy­uží­vaný, mala by si si dať zá­le­žať na jeho kva­lite a po­u­ži­teľ­nosti.

Kva­litné oku­liare

Le­kári od­po­rú­čajú, aby sme si as­poň raz za pár ro­kov do­priali kva­litné oku­liare s UV fil­trom a preto si na­ozaj daj zá­le­žať na vý­bere. Niet na dobré oku­liare nie­len z po­hľadu kva­lity, ale aj efek­tív­nosti cez leto a do­konca aj cez zimu. Tak­tiež nám po­má­hajú za­kryť náš vý­zor deň po žúrke Úžasný.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sunglasses we heart it
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama