Viete aké afrodiziaka vám zdvihnú chuť na sex?

16. června 2018 v 21:45 | Di |  Diary
Jedlo je pre ži­vot ne­vy­hnutné, do­dáva nám po­trebné ži­viny a ener­giu pre správne fun­go­va­nie nášho tela.
Výsledek obrázku pro afrodiziaka

Má­lo­kto si však uve­do­muje, že to, čo pri­jí­mame v na­šej strave sa od­ráža na na­šom zdraví, vý­zore či ná­lade. Na­vyše ním do­ká­žeme ovplyv­niť aj naše se­xu­álne li­bido.
Slovo "afrodiziakum" pochádza z gréckej mytológie, podľa bohyne lásky a zmyselnosti, Afrodity. Prírodné afrodiziaká používajú ľudia už celé tisícročia a ich účinky boli často krát aj vedecky potvrdené. Dobré afrodiziakum by malo mať hneď niekoľko vlastností. Malo by v prvom rade pomôcť odbúrať zábrany, ale bez toho, aby sa človek cítil omámený. Ďalej by malo zvýšiť a predĺžiť výkonnosť, vzrušenie aj sexuálne napätie, naštartovať libido a zintenzívniť orgazmus.
Výsledek obrázku pro afrodiziaka
1. Ustrice
Us­trice sú spá­jané s chu­ťou na sex už od ne­pa­mäti. Na­vyše sú na­bité množ­stvom mi­ne­rá­lov, a to na­prí­klad: dras­lí­kom, váp­ni­kom, že­le­zom, hor­čí­kom, zin­kom plus ob­sa­hujú vi­ta­mín B12 a pro­te­íny. Ich kon­zu­má­cia ochra­ňuje naše srdce, po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém, po­máha pre­kr­vo­va­niu, po­sil­ňuje kosti a na­ko­páva li­bido. Vedci zis­tili, že us­trice sú bo­haté na ami­no­ky­se­liny, ktoré u mu­žov zvy­šujú pro­duk­ciu tes­tos­te­rónu a u žien pro­ges­te­rónu, čo sú hor­móny zod­po­vedné za naše se­xu­álne chute.

2. Čo­ko­láda

Ne­po­znám člo­veka, ktorý by ju ne­mi­lo­val. Te­raz máš na­vyše ďalší dô­vod na jej kon­zu­má­ciu. Čo­ko­láda je to­tiž vý­bor­ným af­ro­di­zia­kom. Pod­mien­kou je, že musí ob­sa­ho­vať viac než 70% ka­kaa, a presne taká ob­sa­huje že­lezo, hor­čík, meď, man­gán, fos­for, se­lén a zi­nok. A práve po­sledný me­no­vaný má za ná­sle­dok zvý­še­nie tvo­jej se­xu­ál­nej chuti. Štú­dia vy­ko­naná na 163 že­nách po­tvr­dila, že čo­ko­láda má vý­borné psy­chické aj bio­lo­gické účinky na žen­skú se­xu­alitu.

3. Šaf­rán

V ob­chode sa jeho ceny špl­hajú vy­soko, no keď si uve­do­míš všetky jeho po­zi­tívne účinky na zdra­vie, po­cho­píš, prečo je tomu tak. Ok­rem toho, že je bo­ha­tým zdro­jom dras­líka, váp­nika, hor­číka, že­leza, ob­sa­huje aj vi­ta­mín A, B6 a C. Zmier­ňuje prí­znaky dep­re­sie, čo úzko sú­visí s li­bi­dom. Muži, ktorí po­ží­vali šaf­rán mali podľa štú­die sil­nej­šiu erek­ciu. Že­nám sa zvý­šilo li­bido, lub­ri­ká­cia a zní­žila sa bo­les­ti­vosť pri sexe.

4. Pis­tá­cie

Pis­tá­cie sú vy­ni­ka­jú­cim snac­kom. Sú veľmi chutné a na­vyše zdra­viu pros­pešné. Po­má­hajú ľu­dom s re­duk­ciou hmot­nosti, a to vďaka ich vy­so­kému ob­sahu vlák­niny a pro­te­ínov. Podľa jed­nej štú­die, mu­žom, ktorí kon­zu­mo­vali 100 g pis­tá­cii denne, sa zlep­šil tok krvi do to­po­ri­vých te­lie­sok, ktoré sú zod­po­vedné za erek­ciu.

5. Se­novka grécka

Po­ču­ješ to slovo pr­vý­krát? Ak áno, tak by si ju mala ur­čite za­ra­diť do svojho je­dál­nička. Se­novka grécka je po­va­žo­vaná za jednu z naj­star­ších kul­túr­nych plo­dín. Nájsť ju mô­žeš vo forme rôz­nych vý­ži­vo­vých do­pl­n­kov. Zvy­šuje u mu­žov tes­tos­te­rón, ktorý ako už dobre vieme, pod­po­ruje chuť na sex. Na ženy má veľmi po­dobný úči­nok.
Výsledek obrázku pro couple we heart it
6. Vodný me­lón
Ob­sa­huje málo ka­ló­rií a veľa dras­líka, hor­číka, vi­ta­mínu A, C a iných ži­vín. Po­máha hyd­ra­to­vať, pred­chá­dzať vzniku ra­ko­viny, po­sil­ňuje srdce, zni­žuje oxi­dačný stres a tlmí zá­paly. Vedci z Te­xas A&M Uni­ver­sity zis­tili, že vodný me­lón má po­dobné účinky ako viagra. Ako je to možné? Toto ovo­cie ob­sa­huje množ­stvo an­ti­oxi­dan­tov ako ly­ko­pén, be­ta­ka­ro­tén a cit­ru­lín. Ten je ne­skôr pre­me­nený na l-ar­gi­nín, ktorý pod­po­ruje krvný obeh, zvy­šuje li­bido a po­máha mu­žom do­siah­nuť sil­nej­šiu erek­ciu.

7. Čer­vené víno

Ho­vorí sa, že dávka ur­čuje jed. Je roz­diel, či vy­pi­ješ li­ter vína, alebo je­den po­hár. V dru­hom prí­pade má čer­vené víno po­zi­tívne účinky na zdra­vie. U žien na­po­máha k lep­šej lub­ri­ká­cii a po­máha krv­nému obehu, to zna­mená, viac krvi v ob­lasti po­hlav­ných or­gá­nov.

8. Špar­gľa

Mnoho ľudí si ne­uve­do­muje, ako do­káže špar­gľa zvý­šiť li­bido a po­sil­niť se­xu­álne fun­kcie. Fo­lát ob­sia­hnutý v nej, po­máha zvy­šo­vať pro­duk­ciu his­ta­mínu, ktorý je dô­le­žitý pre zdravý se­xu­álny ape­tít u mu­žov a žien.

9. Figy

Sú chutné a na­vyše aj zdravé! Figy majú silný an­ti­oxi­dačný úči­nok, po­má­hajú pred­chá­dzať rôz­nym ty­pom ra­ko­viny, vy­ka­zujú an­ti­bak­te­riálne a an­ti­my­ko­tické účinky. Práve ich vy­soký ob­sah zinku a hor­číka môže za to, že sú za­ra­dené v tomto zo­zname. Po­má­hajú pro­duk­cii po­hlav­ných hor­mó­nov a tým sa po­die­ľajú aj na zvy­šo­vaní li­bida.

10. Šťava z gra­ná­to­vého ja­blka

Táto šťava ob­sa­huje tri­krát viac an­ti­oxi­dan­tov ako čer­vené víno! To už je čo po­ve­dať. Me­dzi množ­stvo po­zi­tív­nych účin­kov patrí aj pre­ven­cia Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby, ra­ko­viny, či zlep­še­nie trá­ve­nia. Štú­die uká­zali, že ľu­dia, ktorí pili šťavu z gra­ná­to­vého ja­blka mali vyš­šie hod­noty tes­tos­te­rónu. Na­vyše má táto šťava vplyv na zlep­še­nie ná­lady a re­duk­ciu stresu, ktoré tiež v ne­po­sled­nom rade môžu za našu nechuť k sexu.

11. Špe­nát

Čo tak dať si špe­nát? O jeho po­zi­tív­nom vplyve na zdra­vie sa už toho na­pí­salo mnoho. Čo ho však robí af­ro­di­zia­kom? Špe­nát ob­sa­huje l-ar­gi­nín, ami­no­ky­se­linu, ktorá zlep­šuje krvný obeh a hrá dô­le­žitú úlohu v zdra­vej se­xu­ál­nej fun­kcii nášho tela. U mu­žov s prob­lé­mami erek­cie, jeho kon­zu­má­cia spô­so­buje sig­ni­fi­kantné zlep­še­nie. Na­vyše sa vy­užíva aj ako liek pri zväč­šení pros­taty.

12. Zá­zvor

Zá­zvor ti po­môže nie­len pri pre­c­hlad­nutí a chrípke! Pri­dať do svojho jedla ho mô­žeš aj pred oča­ká­va­nou náv­šte­vou svojho par­tnera. Zá­zvor zvy­šuje hla­dinu tes­tos­te­rónu v krvi a tým zlep­šuje li­bido.

13. Mäso

Ak si mi­lov­ní­kom mäsa, tak pre teba máme dobrú správu. Mäso je to­tiž skve­lým zdro­jom zinku, rov­nako ako aj ďal­šie po­tra­viny spo­me­nuté v tomto článku. Na­vyše ob­sa­huje veľa pro­te­ínov, ktoré sú tak­tiež zod­po­vedné za tvoj se­xu­álny ži­vot. Na­vyše je vý­bor­ným zdro­jom l-cit­ru­línu, ktorý je v na­šom tele kon­ver­to­vaný na l-ar­gi­nín, a ten pod­po­ruje krvný obeh.

14. Chili pap­ričky

Pap­ričky majú ob­rov­ský po­ten­ciál zmier­ňo­vať bo­lesť, pod­po­ro­vať chud­nu­tie, a zvy­šo­vať li­bido. Práve to je nimi pod­po­ro­vané na rov­na­kom prin­cípe ako os­tatné jedlá tohto zo­znamu - a síce, cez zvý­šenú pro­duk­ciu tes­tos­te­rónu.

15. Káva

Káva, buď za­vr­ho­vaná alebo zbož­ňo­vaná. Nech už je tvoj ná­zor na ňu aký­koľ­vek, jedno sa jej musí uznať. Je pros­pešná pre zdra­vie. Pod­po­ruje fun­kciu mozgu, po­máha re­du­ko­vať váhu a na­vyše zlep­šuje chuť na sex, a to hlavne u žien. Vedci z Sout­hwes­tern Uni­ver­sity zis­tili, že ko­feín zvy­šuje se­xu­álne li­bido žien. Zis­tili, že skra­cuje čas, kedy sa po­tkany sa­mi­čieho po­hla­via, ktoré mali po­hlavný styk s po­tkanmi, opä­tovne vrá­tia k sam­com. Treba však po­dot­knúť, že po­tkany ne­pijú kávu, a teda ne­majú ná­vyk na ko­feín. Preto je tento efekt vý­raz­nejší u ľudí, ktorý si ju do­prajú raz za čas.
16. Med + Škorica
Nie nadarmo sa s mladomanželmi spájajú "medové týždne". Vyskúšať môžete samostatný med, ale stimulujúco pôsobí aj v kombinácii s koreninami. Z nich je veľmi účinná voňavá škorica, ktorá vplýva na pohlavné žľazy, čím vyvoláva chuť na milovanie.
Výsledek obrázku pro couple we heart it
Po prečítaní ste zostali tiež tak prekvapení ako ja, alebo ste poznali všetky tieto afrodiziaká ? A ktoré máte najradšej vy? Pôsobia na vás ? Na mňa rozhodne zázvor a škorica
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama